Upadłość Konsumencka

Bielsko-Biała Zmodyfikowany Sierpień 6, 2019 ID #7652 Odsłon: 21, dzisiaj 0

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (czyli konsumenta) staje się coraz bardziej popularnym sposobem wychodzenia z długów i rozpoczęcia „nowego startu” – już bez obciążeń finansowych

Jak ogłosić upadłość konsumencką oraz kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Konieczne jest przeprowadzenie postępowania przez Sąd Upadłościowy.

Upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (upadłość konsumencka) jest ogłaszana przez sąd na wniosek złożony na formularzu. Wniosek o upadłość konsumencką zawiera:

dane identyfikujące dłużnika jak imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL,
wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika,
wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie,
aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników,
spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty,
spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania,
listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych,
oświadczenie dłużnika, że nie zachodzą okoliczności szczegółowo określone w ustawie.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy złożyć do sądu miejsca zwykłego pobytu dłużnika w biurze podawczym sądu lub przesłać pocztą na adres sądu. Wniosek powinien być opłacony – opłata wynosi 30,00 zł.

Jakie warunki należy spełnić, aby móc złożyć wniosek o upadłością konsumencką? Ustawa wskazuje pewne przesłanki, jak np. długotrwała choroba, po których wystąpieniu możliwe jest przeprowadzenie procedury oddłużającej.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Wniosek do Sądu Upadłościowego może złożyć wyłącznie osoba fizyczna, która w ogóle nie prowadziła lub zamknęła działalność gospodarczą.
Słowa kluczowe dla ogłoszenia :

    Imię: Dorota